1H
1H
1H

1H

德利威1H摇头开关,德利威1H钮子开关

大电流摇头开关1H系列,最高RATING可以使用到12A,铜头防,防水等级达IP67。

详情
序号 *型号 *接点结构 *电路 *额定值 防水性 *端子 *端子镀层
1 1HAS1T1B1M1N1S SPDT ON-NONE-ON 12A,125/250VAC 防水 螺丝 镀镍
2 1HAS1T1B1M2N1S SPDT ON-NONE-ON 12A,125/250VAC 防水 接线柱 镀镍
3 1HAS1T25B1M1N1S SPDT ON-NONE-ON 12A,125/250VAC 防水 螺丝 镀镍
4 1HAS1T25B1M2N1S SPDT ON-NONE-ON 12A,125/250VAC 防水 接线柱 镀镍
5 1HAS2T1B1M1N1S SPDT ON-NONE-(ON) 12A,125/250VAC 防水 螺丝 镀镍
6 1HAS2T1B1M2N1S SPDT ON-NONE-(ON) 12A,125/250VAC 防水 接线柱 镀镍
7 1HAS2T25B1M1N1S SPDT ON-NONE-(ON) 12A,125/250VAC 防水 螺丝 镀镍
8 1HAS2T25B1M2N1S SPDT ON-NONE-(ON) 12A,125/250VAC 防水 接线柱 镀镍
9 1HAS3T1B1M1N1S SP3T ON-OFF-ON 12A,125/250VAC 防水 螺丝 镀镍
10 1HAS3T1B1M2N1S SP3T ON-OFF-ON 12A,125/250VAC 防水 接线柱 镀镍
11 1HAS3T25B1M1N1S SP3T ON-OFF-ON 12A,125/250VAC 防水 螺丝 镀镍
12 1HAS3T25B1M2N1S SP3T ON-OFF-ON 12A,125/250VAC 防水 接线柱 镀镍
13 1HAS4T1B1M1N1S SP3T (ON)-OFF-(ON) 12A,125/250VAC 防水 螺丝 镀镍
14 1HAS4T1B1M2N1S SP3T (ON)-OFF-(ON) 12A,125/250VAC 防水 接线柱 镀镍
15 1HAS4T25B1M1N1S SP3T (ON)-OFF-(ON) 12A,125/250VAC 防水 螺丝 镀镍
16 1HAS4T25B1M2N1S SP3T (ON)-OFF-(ON) 12A,125/250VAC 防水 接线柱 镀镍
17 1HAS5T1B1M1N1S SP3T ON-OFF-(ON) 12A,125/250VAC 防水 螺丝 镀镍
18 1HAS5T1B1M2N1S SP3T ON-OFF-(ON) 12A,125/250VAC 防水 接线柱 镀镍
19 1HAS5T25B1M1N1S SP3T ON-OFF-(ON) 12A,125/250VAC 防水 螺丝 镀镍
20 1HAS5T25B1M2N1S SP3T ON-OFF-(ON) 12A,125/250VAC 防水 接线柱 镀镍
21 1HAS9T1B1M1N1S SPDT ON-NONE-OFF 12A,125/250VAC 防水 螺丝 镀镍
22 1HAS9T1B1M2N1S SPDT ON-NONE-OFF 12A,125/250VAC 防水 接线柱 镀镍
23 1HAS9T25B1M1N1S SPDT ON-NONE-OFF 12A,125/250VAC 防水 螺丝 镀镍
24 1HAS9T25B1M2N1S SPDT ON-NONE-OFF 12A,125/250VAC 防水 接线柱 镀镍
25 1HASRT1B1M1N1S SPDT (ON)-NONE-ON 12A,125/250VAC 防水 螺丝 镀镍
26 1HASRT1B1M2N1S SPDT (ON)-NONE-ON 12A,125/250VAC 防水 接线柱 镀镍
27 1HASRT25B1M1N1S SPDT (ON)-NONE-ON 12A,125/250VAC 防水 螺丝 镀镍
28 1HASRT25B1M2N1S SPDT (ON)-NONE-ON 12A,125/250VAC 防水 接线柱 镀镍
29 1HAD1T1B1M1N1S DPDT ON-NONE-ON 12A,125/250VAC 防水 螺丝 镀镍
30 1HAD1T1B1M2N1S DPDT ON-NONE-ON 12A,125/250VAC 防水 接线柱 镀镍
31 1HAD1T25B1M1N1S DPDT ON-NONE-ON 12A,125/250VAC 防水 螺丝 镀镍
32 1HAD1T25B1M2N1S DPDT ON-NONE-ON 12A,125/250VAC 防水 接线柱 镀镍
33 1HAD2T1B1M1N1S DPDT ON-NONE-(ON) 12A,125/250VAC 防水 螺丝 镀镍
34 1HAD2T1B1M2N1S DPDT ON-NONE-(ON) 12A,125/250VAC 防水 接线柱 镀镍
35 1HAD2T25B1M1N1S DPDT ON-NONE-(ON) 12A,125/250VAC 防水 螺丝 镀镍
36 1HAD2T25B1M2N1S DPDT ON-NONE-(ON) 12A,125/250VAC 防水 接线柱 镀镍
37 1HAD3T1B1M1N1S DP3T ON-OFF-ON 12A,125/250VAC 防水 螺丝 镀镍
38 1HAD3T1B1M2N1S DP3T ON-OFF-ON 12A,125/250VAC 防水 接线柱 镀镍
39 1HAD3T25B1M1N1S DP3T ON-OFF-ON 12A,125/250VAC 防水 螺丝 镀镍
40 1HAD3T25B1M2N1S DP3T ON-OFF-ON 12A,125/250VAC 防水 接线柱 镀镍
41 1HAD4T1B1M1N1S DP3T (ON)-OFF-(ON) 12A,125/250VAC 防水 螺丝 镀镍
42 1HAD4T1B1M2N1S DP3T (ON)-OFF-(ON) 12A,125/250VAC 防水 接线柱 镀镍
43 1HAD4T25B1M1N1S DP3T (ON)-OFF-(ON) 12A,125/250VAC 防水 螺丝 镀镍
44 1HAD4T25B1M2N1S DP3T (ON)-OFF-(ON) 12A,125/250VAC 防水 接线柱 镀镍
45 1HAD5T1B1M1N1S DP3T ON-OFF-(ON) 12A,125/250VAC 防水 螺丝 镀镍
46 1HAD5T1B1M2N1S DP3T ON-OFF-(ON) 12A,125/250VAC 防水 接线柱 镀镍
47 1HAD5T25B1M1N1S DP3T ON-OFF-(ON) 12A,125/250VAC 防水 螺丝 镀镍
48 1HAD5T25B1M2N1S DP3T ON-OFF-(ON) 12A,125/250VAC 防水 接线柱 镀镍
49 1HBS1T1B2M1N1S SPDT ON-NONE-ON 12A,125/250VAC 不防水 螺丝 镀镍
50 1HBS1T1B2M2N1S SPDT ON-NONE-ON 12A,125/250VAC 不防水 接线柱 镀镍
51 1HBS1T25B2M1N1S SPDT ON-NONE-ON 12A,125/250VAC 不防水 螺丝 镀镍
52 1HBS1T25B2M2N1S SPDT ON-NONE-ON 12A,125/250VAC 不防水 接线柱 镀镍
53 1HBS2T1B2M1N1S SPDT ON-NONE-(ON) 12A,125/250VAC 不防水 螺丝 镀镍
54 1HBS2T1B2M2N1S SPDT ON-NONE-(ON) 12A,125/250VAC 不防水 接线柱 镀镍
55 1HBS2T25B2M1N1S SPDT ON-NONE-(ON) 12A,125/250VAC 不防水 螺丝 镀镍
56 1HBS2T25B2M2N1S SPDT ON-NONE-(ON) 12A,125/250VAC 不防水 接线柱 镀镍
57 1HBS3T1B2M1N1S SP3T ON-OFF-ON 12A,125/250VAC 不防水 螺丝 镀镍
58 1HBS3T1B2M2N1S SP3T ON-OFF-ON 12A,125/250VAC 不防水 接线柱 镀镍
59 1HBS3T25B2M1N1S SP3T ON-OFF-ON 12A,125/250VAC 不防水 螺丝 镀镍
60 1HBS3T25B2M2N1S SP3T ON-OFF-ON 12A,125/250VAC 不防水 接线柱 镀镍
61 1HBS4T1B2M1N1S SP3T (ON)-OFF-(ON) 12A,125/250VAC 不防水 螺丝 镀镍
62 1HBS4T1B2M2N1S SP3T (ON)-OFF-(ON) 12A,125/250VAC 不防水 接线柱 镀镍
63 1HBS4T25B2M1N1S SP3T (ON)-OFF-(ON) 12A,125/250VAC 不防水 螺丝 镀镍
64 1HBS4T25B2M2N1S SP3T (ON)-OFF-(ON) 12A,125/250VAC 不防水 接线柱 镀镍
65 1HBS5T1B2M1N1S SP3T ON-OFF-(ON) 12A,125/250VAC 不防水 螺丝 镀镍
66 1HBS5T1B2M2N1S SP3T ON-OFF-(ON) 12A,125/250VAC 不防水 接线柱 镀镍
67 1HBS5T25B2M1N1S SP3T ON-OFF-(ON) 12A,125/250VAC 不防水 螺丝 镀镍
68 1HBS5T25B2M2N1S SP3T ON-OFF-(ON) 12A,125/250VAC 不防水 接线柱 镀镍
69 1HBS9T1B2M1N1S SPDT ON-NONE-OFF 12A,125/250VAC 不防水 螺丝 镀镍
70 1HBS9T1B2M2N1S SPDT ON-NONE-OFF 12A,125/250VAC 不防水 接线柱 镀镍
71 1HBS9T25B2M1N1S SPDT ON-NONE-OFF 12A,125/250VAC 不防水 螺丝 镀镍
72 1HBS9T25B2M2N1S SPDT ON-NONE-OFF 12A,125/250VAC 不防水 接线柱 镀镍
73 1HBSRT1B2M1N1S SPDT (ON)-NONE-ON 12A,125/250VAC 不防水 螺丝 镀镍
74 1HBSRT1B2M2N1S SPDT (ON)-NONE-ON 12A,125/250VAC 不防水 接线柱 镀镍
75 1HBSRT25B2M1N1S SPDT (ON)-NONE-ON 12A,125/250VAC 不防水 螺丝 镀镍
76 1HBSRT25B2M2N1S SPDT (ON)-NONE-ON 12A,125/250VAC 不防水 接线柱 镀镍
77 1HBD1T1B2M1N1S DPDT ON-NONE-ON 12A,125/250VAC 不防水 螺丝 镀镍
78 1HBD1T1B2M2N1S DPDT ON-NONE-ON 12A,125/250VAC 不防水 接线柱 镀镍
79 1HBD1T25B2M1N1S DPDT ON-NONE-ON 12A,125/250VAC 不防水 螺丝 镀镍
80 1HBD1T25B2M2N1S DPDT ON-NONE-ON 12A,125/250VAC 不防水 接线柱 镀镍
81 1HBD2T1B2M1N1S DPDT ON-NONE-(ON) 12A,125/250VAC 不防水 螺丝 镀镍
82 1HBD2T1B2M2N1S DPDT ON-NONE-(ON) 12A,125/250VAC 不防水 接线柱 镀镍
83 1HBD2T25B2M1N1S DPDT ON-NONE-(ON) 12A,125/250VAC 不防水 螺丝 镀镍
84 1HBD2T25B2M2N1S DPDT ON-NONE-(ON) 12A,125/250VAC 不防水 接线柱 镀镍
85 1HBD3T1B2M1N1S DP3T ON-OFF-ON 12A,125/250VAC 不防水 螺丝 镀镍
86 1HBD3T1B2M2N1S DP3T ON-OFF-ON 12A,125/250VAC 不防水 接线柱 镀镍
87 1HBD3T25B2M1N1S DP3T ON-OFF-ON 12A,125/250VAC 不防水 螺丝 镀镍
88 1HBD3T25B2M2N1S DP3T ON-OFF-ON 12A,125/250VAC 不防水 接线柱 镀镍
89 1HBD4T1B2M1N1S DP3T (ON)-OFF-(ON) 12A,125/250VAC 不防水 螺丝 镀镍
90 1HBD4T1B2M2N1S DP3T (ON)-OFF-(ON) 12A,125/250VAC 不防水 接线柱 镀镍
91 1HBD4T25B2M1N1S DP3T (ON)-OFF-(ON) 12A,125/250VAC 不防水 螺丝 镀镍
92 1HBD4T25B2M2N1S DP3T (ON)-OFF-(ON) 12A,125/250VAC 不防水 接线柱 镀镍
93 1HBD5T1B2M1N1S DP3T ON-OFF-(ON) 12A,125/250VAC 不防水 螺丝 镀镍
94 1HBD5T1B2M2N1S DP3T ON-OFF-(ON) 12A,125/250VAC 不防水 接线柱 镀镍
95 1HBD5T25B2M1N1S DP3T ON-OFF-(ON) 12A,125/250VAC 不防水 螺丝 镀镍
96 1HBD5T25B2M2N1S DP3T ON-OFF-(ON) 12A,125/250VAC 不防水 接线柱 镀镍
德利威摇头开关,德利威钮子开关
产品分类
联系方式

技术咨询、样品申请、产品购买请联系

手机/微信: 13262509001 (微信同号)

电话: 021-64583812

邮箱:zhangjihui@siweichi.com