1A工控防水

1A工控防水

1A Series
工控开关,IP67开关


工控用防水摇头开关

产品特色
专为工控产业研发出的防水工控开关,最高RATING可以使用到0.4VA,采用双层防护防水设计,针对高污染环境有绝佳的保障,增加防水性能强度,提供多种开关功能供使用者选择。

规格说明
Contact Rating: 0.4 Volt-Amps (VA) max. @20V max (AC or DC)
Mechanical Life: 100,000 make-and-break cycles.
Electrical Life: 50,000 cycles.
Contact Resistance: 10 mΩ max. initial @2-4VDC, 100mA for both silver and gold plated contacts.
Insulation Resistance: 1,000 mΩ min.
Dielectric Strength: 1,000 Vrms min. @sea level.
Operating Temperature: -30°C to 85°C
产业应用
工控机械臂控制面板。
详情
序号 *型号 *触点结构 *电路 *额定值 *安装方向 *端子 *端子镀层
1 1AS9T8B22M1QPES SPDT ON-NONE-OFF 5A,120VAC/28VDC 竖直 焊片 银闪金,纯锡
2 1AS9T8B22M1RPES SPDT ON-NONE-OFF 2A,250VAC 竖直 焊片 金,纯锡
3 1AS9T8B22M1CPES SPDT ON-NONE-OFF 0.4VA,20VAC/20VDC 竖直 焊片 银镀金,纯锡
4 1AS9T8B22M2QPES SPDT ON-NONE-OFF 5A,120VAC/28VDC 竖直 直插式 银闪金,纯锡
5 1AS9T8B22M2RPES SPDT ON-NONE-OFF 2A,250VAC 竖直 直插式 金,纯锡
6 1AS9T8B22M2CPES SPDT ON-NONE-OFF 0.4VA,20VAC/20VDC 竖直 直插式 银镀金,纯锡
7 1AS9T8B22M51QPES SPDT ON-NONE-OFF 5A,120VAC/28VDC 竖直 绕线 银闪金,纯锡
8 1AS9T8B22M51RPES SPDT ON-NONE-OFF 2A,250VAC 竖直 绕线 金,纯锡
9 1AS9T8B22M51CPES SPDT ON-NONE-OFF 0.4VA,20VAC/20VDC 竖直 绕线 银镀金,纯锡
10 1AS9T8B22M52QPES SPDT ON-NONE-OFF 5A,120VAC/28VDC 竖直 绕线 银闪金,纯锡
11 1AS9T8B22M52RPES SPDT ON-NONE-OFF 2A,250VAC 竖直 绕线 金,纯锡
12 1AS9T8B22M52CPES SPDT ON-NONE-OFF 0.4VA,20VAC/20VDC 竖直 绕线 银镀金,纯锡
13 1AS9T8B22M53QPES SPDT ON-NONE-OFF 5A,120VAC/28VDC 竖直 绕线 银闪金,纯锡
14 1AS9T8B22M53RPES SPDT ON-NONE-OFF 2A,250VAC 竖直 绕线 金,纯锡
15 1AS9T8B22M53CPES SPDT ON-NONE-OFF 0.4VA,20VAC/20VDC 竖直 绕线 银镀金,纯锡
16 1AS9T8B22M54QPES SPDT ON-NONE-OFF 5A,120VAC/28VDC 竖直 绕线 银闪金,纯锡
17 1AS9T8B22M54RPES SPDT ON-NONE-OFF 2A,250VAC 竖直 绕线 金,纯锡
18 1AS9T8B22M54CPES SPDT ON-NONE-OFF 0.4VA,20VAC/20VDC 竖直 绕线 银镀金,纯锡
19 1AS9T8B22M6QPES SPDT ON-NONE-OFF 5A,120VAC/28VDC 直角 直插式 银闪金,纯锡
20 1AS9T8B22M6RPES SPDT ON-NONE-OFF 2A,250VAC 直角 直插式 金,纯锡
21 1AS9T8B22M6CPES SPDT ON-NONE-OFF 0.4VA,20VAC/20VDC 直角 直插式 银镀金,纯锡
22 1AS9T8B22M6NQPES SPDT ON-NONE-OFF 5A,120VAC/28VDC 直角 直插式 银闪金,纯锡
23 1AS9T8B22M6NRPES SPDT ON-NONE-OFF 2A,250VAC 直角 直插式 金,纯锡
24 1AS9T8B22M6NCPES SPDT ON-NONE-OFF 0.4VA,20VAC/20VDC 直角 直插式 银镀金,纯锡
25 1AS9T8B22M7QPES SPDT ON-NONE-OFF 5A,120VAC/28VDC 直角 直插式 银闪金,纯锡
26 1AS9T8B22M7RPES SPDT ON-NONE-OFF 2A,250VAC 直角 直插式 金,纯锡
27 1AS9T8B22M7CPES SPDT ON-NONE-OFF 0.4VA,20VAC/20VDC 直角 直插式 银镀金,纯锡
28 1AS9T8B22VS2QPES SPDT ON-NONE-OFF 5A,120VAC/28VDC 竖直 直插式 银闪金,纯锡
29 1AS9T8B22VS2RPES SPDT ON-NONE-OFF 2A,250VAC 竖直 直插式 金,纯锡
30 1AS9T8B22VS2CPES SPDT ON-NONE-OFF 0.4VA,20VAC/20VDC 竖直 直插式 银镀金,纯锡
31 1AS9T8B22V2NQPES SPDT ON-NONE-OFF 5A,120VAC/28VDC 竖直 直插式 银闪金,纯锡
32 1AS9T8B22V2NRPES SPDT ON-NONE-OFF 2A,250VAC 竖直 直插式 金,纯锡
33 1AS9T8B22V2NCPES SPDT ON-NONE-OFF 0.4VA,20VAC/20VDC 竖直 直插式 银镀金,纯锡
34 1AS9T8B22VS3QPES SPDT ON-NONE-OFF 5A,120VAC/28VDC 竖直 直插式 银闪金,纯锡
35 1AS9T8B22VS3RPES SPDT ON-NONE-OFF 2A,250VAC 竖直 直插式 金,纯锡
36 1AS9T8B22VS3CPES SPDT ON-NONE-OFF 0.4VA,20VAC/20VDC 竖直 直插式 银镀金,纯锡
37 1AS9T8B22M1QPES SPDT ON-NONE-OFF 5A,120VAC/28VDC 竖直 焊片 银闪金,纯锡
38 1AS9T8B22M1RPES SPDT ON-NONE-OFF 2A,250VAC 竖直 焊片 金,纯锡
39 1AS9T8B22M1CPES SPDT ON-NONE-OFF 0.4VA,20VAC/20VDC 竖直 焊片 银镀金,纯锡
40 1AS9T8B22M2QPES SPDT ON-NONE-OFF 5A,120VAC/28VDC 竖直 直插式 银闪金,纯锡
41 1AS9T8B22M2RPES SPDT ON-NONE-OFF 2A,250VAC 竖直 直插式 金,纯锡
42 1AS9T8B22M2CPES SPDT ON-NONE-OFF 0.4VA,20VAC/20VDC 竖直 直插式 银镀金,纯锡
43 1AS9T8B22M51QPES SPDT ON-NONE-OFF 5A,120VAC/28VDC 竖直 绕线 银闪金,纯锡
44 1AS9T8B22M51RPES SPDT ON-NONE-OFF 2A,250VAC 竖直 绕线 金,纯锡
45 1AS9T8B22M51CPES SPDT ON-NONE-OFF 0.4VA,20VAC/20VDC 竖直 绕线 银镀金,纯锡
46 1AS9T8B22M52QPES SPDT ON-NONE-OFF 5A,120VAC/28VDC 竖直 绕线 银闪金,纯锡
47 1AS9T8B22M52RPES SPDT ON-NONE-OFF 2A,250VAC 竖直 绕线 金,纯锡
48 1AS9T8B22M52CPES SPDT ON-NONE-OFF 0.4VA,20VAC/20VDC 竖直 绕线 银镀金,纯锡
49 1AS9T8B22M53QPES SPDT ON-NONE-OFF 5A,120VAC/28VDC 竖直 绕线 银闪金,纯锡
50 1AS9T8B22M53RPES SPDT ON-NONE-OFF 2A,250VAC 竖直 绕线 金,纯锡
51 1AS9T8B22M53CPES SPDT ON-NONE-OFF 0.4VA,20VAC/20VDC 竖直 绕线 银镀金,纯锡
52 1AS9T8B22M54QPES SPDT ON-NONE-OFF 5A,120VAC/28VDC 竖直 绕线 银闪金,纯锡
53 1AS9T8B22M54RPES SPDT ON-NONE-OFF 2A,250VAC 竖直 绕线 金,纯锡
54 1AS9T8B22M54CPES SPDT ON-NONE-OFF 0.4VA,20VAC/20VDC 竖直 绕线 银镀金,纯锡
55 1AS9T8B22M6QPES SPDT ON-NONE-OFF 5A,120VAC/28VDC 直角 直插式 银闪金,纯锡
56 1AS9T8B22M6RPES SPDT ON-NONE-OFF 2A,250VAC 直角 直插式 金,纯锡
57 1AS9T8B22M6CPES SPDT ON-NONE-OFF 0.4VA,20VAC/20VDC 直角 直插式 银镀金,纯锡
58 1AS9T8B22M6NQPES SPDT ON-NONE-OFF 5A,120VAC/28VDC 直角 直插式 银闪金,纯锡
59 1AS9T8B22M6NRPES SPDT ON-NONE-OFF 2A,250VAC 直角 直插式 金,纯锡
60 1AS9T8B22M6NCPES SPDT ON-NONE-OFF 0.4VA,20VAC/20VDC 直角 直插式 银镀金,纯锡
61 1AS9T8B22M7QPES SPDT ON-NONE-OFF 5A,120VAC/28VDC 直角 直插式 银闪金,纯锡
62 1AS9T8B22M7RPES SPDT ON-NONE-OFF 2A,250VAC 直角 直插式 金,纯锡
63 1AS9T8B22M7CPES SPDT ON-NONE-OFF 0.4VA,20VAC/20VDC 直角 直插式 银镀金,纯锡
64 1AS9T8B22VS2QPES SPDT ON-NONE-OFF 5A,120VAC/28VDC 竖直 直插式 银闪金,纯锡
65 1AS9T8B22VS2RPES SPDT ON-NONE-OFF 2A,250VAC 竖直 直插式 金,纯锡
66 1AS9T8B22VS2CPES SPDT ON-NONE-OFF 0.4VA,20VAC/20VDC 竖直 直插式 银镀金,纯锡
67 1AS9T8B22V2NQPES SPDT ON-NONE-OFF 5A,120VAC/28VDC 竖直 直插式 银闪金,纯锡
68 1AS9T8B22V2NRPES SPDT ON-NONE-OFF 2A,250VAC 竖直 直插式 金,纯锡
69 1AS9T8B22V2NCPES SPDT ON-NONE-OFF 0.4VA,20VAC/20VDC 竖直 直插式 银镀金,纯锡
70 1AS9T8B22VS3QPES SPDT ON-NONE-OFF 5A,120VAC/28VDC 竖直 直插式 银闪金,纯锡
71 1AS9T8B22VS3RPES SPDT ON-NONE-OFF 2A,250VAC 竖直 直插式 金,纯锡
72 1AS9T8B22VS3CPES SPDT ON-NONE-OFF 0.4VA,20VAC/20VDC 竖直 直插式 银镀金,纯锡
73 1AS9T8B22M1SPES SPDT ON-NONE-OFF 5A,120VAC/28VDC 竖直 焊片 银闪金,纯锡
74 1AS9T8B22M1GPES SPDT ON-NONE-OFF 2A,250VAC 竖直 焊片 金,纯锡
75 1AS9T8B22M1KPES SPDT ON-NONE-OFF 0.4VA,20VAC/20VDC 竖直 焊片 银镀金,纯锡
76 1AS9T8B22M2SPES SPDT ON-NONE-OFF 5A,120VAC/28VDC 竖直 直插式 银闪金,纯锡
77 1AS9T8B22M2GPES SPDT ON-NONE-OFF 2A,250VAC 竖直 直插式 金,纯锡
78 1AS9T8B22M2KPES SPDT ON-NONE-OFF 0.4VA,20VAC/20VDC 竖直 直插式 银镀金,纯锡
79 1AS9T8B22M51SPES SPDT ON-NONE-OFF 5A,120VAC/28VDC 竖直 绕线 银闪金,纯锡
80 1AS9T8B22M51GPES SPDT ON-NONE-OFF 2A,250VAC 竖直 绕线 金,纯锡
81 1AS9T8B22M51KPES SPDT ON-NONE-OFF 0.4VA,20VAC/20VDC 竖直 绕线 银镀金,纯锡
82 1AS9T8B22M52SPES SPDT ON-NONE-OFF 5A,120VAC/28VDC 竖直 绕线 银闪金,纯锡
83 1AS9T8B22M52GPES SPDT ON-NONE-OFF 2A,250VAC 竖直 绕线 金,纯锡
84 1AS9T8B22M52KPES SPDT ON-NONE-OFF 0.4VA,20VAC/20VDC 竖直 绕线 银镀金,纯锡
85 1AS9T8B22M53SPES SPDT ON-NONE-OFF 5A,120VAC/28VDC 竖直 绕线 银闪金,纯锡
86 1AS9T8B22M53GPES SPDT ON-NONE-OFF 2A,250VAC 竖直 绕线 金,纯锡
87 1AS9T8B22M53KPES SPDT ON-NONE-OFF 0.4VA,20VAC/20VDC 竖直 绕线 银镀金,纯锡
88 1AS9T8B22M54SPES SPDT ON-NONE-OFF 5A,120VAC/28VDC 竖直 绕线 银闪金,纯锡
89 1AS9T8B22M54GPES SPDT ON-NONE-OFF 2A,250VAC 竖直 绕线 金,纯锡
90 1AS9T8B22M54KPES SPDT ON-NONE-OFF 0.4VA,20VAC/20VDC 竖直 绕线 银镀金,纯锡
91 1AS9T8B22M6SPES SPDT ON-NONE-OFF 5A,120VAC/28VDC 直角 直插式 银闪金,纯锡
92 1AS9T8B22M6GPES SPDT ON-NONE-OFF 2A,250VAC 直角 直插式 金,纯锡
93 1AS9T8B22M6KPES SPDT ON-NONE-OFF 0.4VA,20VAC/20VDC 直角 直插式 银镀金,纯锡
94 1AS9T8B22M6NSPES SPDT ON-NONE-OFF 5A,120VAC/28VDC 直角 直插式 银闪金,纯锡
95 1AS9T8B22M6NGPES SPDT ON-NONE-OFF 2A,250VAC 直角 直插式 金,纯锡
96 1AS9T8B22M6NKPES SPDT ON-NONE-OFF 0.4VA,20VAC/20VDC 直角 直插式 银镀金,纯锡
97 1AS9T8B22M7SPES SPDT ON-NONE-OFF 5A,120VAC/28VDC 直角 直插式 银闪金,纯锡
98 1AS9T8B22M7GPES SPDT ON-NONE-OFF 2A,250VAC 直角 直插式 金,纯锡
99 1AS9T8B22M7KPES SPDT ON-NONE-OFF 0.4VA,20VAC/20VDC 直角 直插式 银镀金,纯锡
100 1AS9T8B22VS2SPES SPDT ON-NONE-OFF 5A,120VAC/28VDC 竖直 直插式 银闪金,纯锡
摇头开关,钮子开关,防溅式球形钮柄钮子开关,垂直安装直角钮子开关,双极单联钮子开关,标准表面贴装无螺纹钮子开关,水平安装直角型钮子开关。
原装摇头开关,原装钮子开关,原装防溅式球形钮柄钮子开关,原装垂直安装直角钮子开关,原装双极单联钮子开关,原装标准表面贴装无螺纹钮子开关,原装水平安装直角型钮子开关。
正品摇头开关,正品钮子开关,正品防溅式球形钮柄钮子开关,正品垂直安装直角钮子开关,正品双极单联钮子开关,正品标准表面贴装无螺纹钮子开关,正品水平安装直角型钮子开关。
上海摇头开关,上海钮子开关,上海防溅式球形钮柄钮子开关,上海垂直安装直角钮子开关,上海双极单联钮子开关,上海标准表面贴装无螺纹钮子开关,上海水平安装直角型钮子开关。
台湾摇头开关,台湾钮子开关,台湾防溅式球形钮柄钮子开关,台湾垂直安装直角钮子开关,台湾双极单联钮子开关,台湾标准表面贴装无螺纹钮子开关,台湾水平安装直角型钮子开关。
德利威摇头开关,德利威钮子开关,德利威防溅式球形钮柄钮子开关,德利威垂直安装直角钮子开关,德利威双极单联钮子开关,德利威标准表面贴装无螺纹钮子开关,德利威水平安装直角型钮子开关。
DAILYWELL摇头开关,DAILYWELL钮子开关,DAILYWELL防溅式球形钮柄钮子开关,DAILYWELL垂直安装直角钮子开关,DAILYWELL双极单联钮子开关,DAILYWELL标准表面贴装无螺纹钮子开关,DAILYWELL水平安装直角型钮子开关。

产品分类
联系方式

技术咨询|样品申请|产品购买

手机/微信: 13262509001


 (微信扫码联系)


电话: 021-64583812

邮箱:zhangjihui@siweichi.com